Метод на сферата
Метод на сферата

Методът на сферата е изведен от електрико-геометричния мълниеносен модел, физически обоснования метод за планиране на мълниеприемни устройства. С помощта на този метод е възможно изчислението на всички възможни места, в които може да бъдат поразени от мълния. Тези области могат да се определят като се търкаля сферата по повърхността на защитавания обект. Това може да се осъществи мислено или на чертеж. Радиусът на сферата трябва да отговаря на съответния клас на защита, който да се определи в пред-планирането.
При планирането може да се определи с помощта на метода на сферата дали всички улавящи устройства са на подходящите места. Изискванията на нормата са изпълнени тогава, когато нито една страна на защитавания обект (като например климатик или моторен въздухоотвод) не се докосва до стените на сферата.
Ако е постигната необходимата защита чрез подходяща подредба на мълниеприемниците, тогава трябва да се определи и необходимата  дълбочина между тях.

За пресмятането на дълбочината според нормата Е VDE 0185 T102 е дадена следната формула:
formula


1Фиг. 1 : Пример за употреба на метода на сферата (от норма V VDE 0185 T 102)

Ако защитата се изгради с помощта на повече улавящи пръти, тогава при пресмятането се взема за дълбочина на сферата най-голямото разстояние между тях.
Ако защитата се изгради само от един единствен гръмоотводен прът или издигнат проводник, тогава защитаваната област ще е тази, която остава недокосната от сферата, когато то се допре до улавящото устройство (фиг. 2).  
2Фиг. 2: Защитена област от улавящ прът, мачта или хоризонтален проводник определена по метода на сферата (h<R), при хоризонтална основа


При планирането на улавящото устройство трябва да се вземе под внимание и наклона на основата. Колкото по-голям е наклона, толкова по-малка част бива защитавана от даден обект (фиг. 3).

3Фиг. 3: Защитавана площ от улавящ прът, мачта или хоризонтален проводник определена по метода на сферата (h<R), при наклонена основа.

Ако е предвидено при планирането на гръмоотводите да са паралелно наредени хоризонтални въжета, тогава разстоянието “d” между въжетата трябва да е по-малко от радиуса “r” на сферата. Също така дълбочината на навлизане “ ” трябва да се пресметне, за да се установи със сигурност, че сферата не докосва защитавания обект (фиг. 4).

4Фиг.4: Защитавана област чрез два хоризонтални проводника

С помощта на улавящите устройства се осигурява защита на даден обект.Ако разгледаме фиг. 10 можем да установим, че клас 4 предлага най-добрата защита.
5Фиг. 5: Защитавано област в зависимост от класа на защита

Малките радиуси отговарят съответно на по-малки стойности на тока. По този начин даден обект, който не се докосва от сфера с радиус 60м, може да бъде докоснат от сфера с по-малък радиус. Този пример показва, че даденият обект няма да бъде поразен от мълния с ток 15,1 кА, но може да бъде засегнат от по-слаб ток, например 2,9 кА (виж фиг. 6).
6Фиг. 6: заплаха за даден обект, зависимост между радиуса на сферата и върховата стойност на тока
 
Създаден от SEO оптимизация